Tani kurier DHL. Platforma internetowa do wysyłania tanich przesyłek kurierskich Z nami wyślesz tanio i solidnie przesyłkę kurierską DHL. Zamów DHL kuriera on-line. Tanio wygodnie i bez zbędnych formalności. Bez podpisywania umowy. Płatność DotPay i Transferuj.pl

Regulamin


WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU"Zapakowani.pl"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFNINICJA POJĘĆ
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU określają zasady świadczenia usług przez firmę MIK właściciela serwisu Zapakowani.pl
  Zleceniobiorca - MIK 55-080 Katy Wrocławskie, ul. Legionów 77, NIP: 913-105-84-01, REGON: 931110469
  Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, zlecająca transport przesyłki.
  Przewoźnik - - firma DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000047237, świadcząca usługi przewozowe, w tym usługi pocztowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie zawartej umowy;Regulamin Przewoźnika
  Usługa przewozowa - usługa wykonywana przez Przewoźnika polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek;
  Usługa pocztowa - usługa polegająca na odbiorze, przewozie i doręczaniu przesyłek, niestanowiąca Usługi przewozowej (korespondencja);
  Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca przesyłkę od Przewoźnika;
  Przesyłka - paczki, pojemniki, tuby, koperty i inne pakunki, podejmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego;
  List Przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki pomiędzy Zleceniodawcą, Zleceniobiorcą i Przewoźnikiem, posiadający moc prawną, zawierający informacje na temat przewożonego towaru, ilości oraz jego wartości, wysyłany do Zleceniodawcy w formie załącznika na podany podczas rejestracji w serwisie http://www.Zapakowani.pl adres e-mail;
  Strona internetowa, Serwis internetowy, Serwis Zapakowani.pl - internetowa platforma Zleceniobiorcy dostępna pod adresem http://Zapakowani.pl, służąca do zamawiania usług;
  Usługa - udostępnione przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem strony internetowej http://Zapakowani.pl usługi kurierskie, przewozowe lub usługi pocztowe, świadczone przez Przewoźnika po preferencyjnych cenach zgodnych z cennikiem usług;
  Cennik - dokument umieszczony na stronie internetowej Zleceniobiorcy, określający aktualne ceny, wagę i gabaryty przesyłek oraz terminy w jakich mogą one zostać zrealizowane, dostępny pod adresem strony internetowej http://Zapakowani.pl/index.php?a=cennik, który może być modyfikowany na podstawie ustaleń ze Zleceniodawcą określonych w Umowie.
  Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy.

  Zleceniobiorca, MIK oświadcza, że zawarła z DHL EXPRESS (Poland) Sp.z o.o. umowę na świadczenie usług przewozowych, w tym usług pocztowych , na podstawie której jest pośrednikiem w świadczeniu Usług Przewozowych i Usług Pocztowych . Integralną część niniejszych warunków korzystania z serwisu stanowi Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych - DHL Express (Poland) Sp. z o.o., którego treść znajduje się na stronie internetowej Przewoźnika: www.dhl.com.pl

 3. ZAMAWIANIE USŁUG
 4. Zleceniobiorca poprzez Serwis Internetowy www.Zapakowani.pl pośredniczy w zamawianiu kuriera Przewoźnika do odbioru, przewozu i doręczenia przesyłek o wartości do 50 000 zł na terenie kraju oraz przygotowaniu dokumentów, tj. Listu Przewozowego. Zamówienie w/w usługi u Przewoźnika odbywa się na koszt Zleceniobiorcy.
  Zleceniodawca zleca realizację usługi o której mowa powyżej poprzez Serwis Zleceniobiorcy Zapakowani.pl. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Zlecenia otrzymane przez Serwis Zapakowani.pl po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.
  Wszelka dokumentacja potwierdzająca przyjęcie i wykonanie zlecenia w postaci listu przewozowego i potwierdzenia nadania, generowana będzie przez Zleceniobiorcę na bieżąco. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy w formie elektronicznej. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego i przekazania Listu Przewozowego Przewoźnikowi odbierającemu przesyłkę.
  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji teleadresowych oraz niewskazanie dodatkowych usług z których Zleceniodawca chciał skorzystać.
  Minimalny przedział godzinowy potrzebny Przewoźnikowi do odbioru przesyłki wynosi do 4 godzin, od chwili złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę w Serwisie internetowym, jednak uzależniony on jest od adresu Zleceniodawcy. Przedział godzinowy jest określany przez Zleceniodawcę podczas zamawiania kuriera Przewoźnika i jest wybierany z listy dostępnej na stronie Serwisu Internetowego podczas zamawiania usługi.
  Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości zawartej w aktualnym na dzień złożenia zlecenia, cenniku znajdującym się na stronie internetowej http://Zapakowani.pl/index.php?a=cennik. Zleceniobiorca wskazuje że ceny mogą zostać indywidualnie zmienione, w ramach podpisanej umowy, między Stronami
  Z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne, po uprzednim zarejestrowaniu się na Stronie internetowej.
  Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę. W celu realizacji zlecenia usługi, Zleceniodawca wypełnia formularz "Przesyłki->Nadaj Paczkę" dostępny na stronie internetowej Zapakowani.pl. (Zakładka jest dostępna po zalogowaniu się do Serwisu Internetowego www.Zapakowani.pl)
  Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów w liście przewozowym, uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej według aktualnego cennika serwisu Zapakowani.pl (lub) do wstrzymania przesyłki w magazynach Przewoźnika do czasu opłacenia w/w różnicy w cenie.
  W przypadku naliczenia przez Przewoźnika dodatkowych opłat po doręczeniu przesyłki (szczególnie: opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy itp.) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca na wezwanie Zleceniobiorcy wraz ze wskazaniem z jakiego tytułu wynika dopłata różnicy..
  Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za wykonaną Usługę Przewozową lub Usługę Pocztową ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi. Przewoźnik odbierający przesyłkę od Zleceniodawcy, nie będzie pobierał żadnej opłaty podczas nadania Przesyłki. Przekazanie zlecenia przez Zleceniobiorcę do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. O odmowie przyjęcia zlecenia, Zleceniodawca - w miarę możliwości - zostanie poinformowany przez Serwis Internetowy www.Zapakowani.pl w formie elektronicznej na adres mailowy, wskazany podczas rejestracji w serwisie http://www.Zapakowani.pl. .
  Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na wystawienia faktury bez podpisu przez Zleceniobiorcę i zobowiązuje się do uregulowania tych należności wobec Zleceniobiorcy nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia wystawienia w/w faktury.

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I REKLAMACJE
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy składać pisemnie do Zleceniobiorcy zgodnie z niniejszym procedurą reklamacyjną Przewoźnika dostępną na jego stronie internetowej www.dhl.com.pl oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266).
  Zleceniobiorca oświadcza, że dołoży należytej staranności w celu złożenia reklamacji zgodnie z § 16 ust.2 Regulaminu Przewoźnika.
  Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do przekazania zlecenia odbioru przesyłki do Przewoźnika oraz właściwego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
  Roszczenia będą przekazywane bezpośrednio do Przewoźnika, odpowiedzialnego za transport przesyłki w nienaruszonym stanie i gwarantowanym przez niego terminie.

  Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia do Przewoźnika lub nieprawidłowości w pracy Serwisu Zapakowani.pl należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail kontakt@zapakowani.pl lub na adres pocztowy Zleceniobiorcy.
  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
  Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym Liście Przewozowym niż otrzymany od Zleceniobiorcy.
  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy jeżeli List Przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku "zamiany" oryginalnego Listu Przewozowego od Zleceniobiorcy na wypisanego przez Przewoźnika, na którym znajdują się inne informacje niż na Liście Przewozowym wygenerowanym przez Serwis Internetowy.
  Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę karno-manipulacyjną nie większa niż 100 zł ( słownie: sto złotych) w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego Listu Przewozowego niż ten który otrzymał Zleceniodawca od Zleceniobiorcy lub zmiany na liście od Zleceniobiorcy jeżeli te zmiany (zamiana Listu Przewozowego lub modyfikacje otrzymanego Listu Przewozowego) powodują różnicę w cenie Usługi.

 7. WARUNKI PŁATNOŚCI
 8. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie Serwisu www.Zapakowani.pl, chyba że Strony odmiennie wskażą w Umowie.
  Płatności dokonywane przelewem na konto Zleceniobiorcy lub poprzez system płatności on-line, system Transferuj.pl lub DotPay.pl. Sposób płatności jest zależny od umowy ze Zleceniobiorcą.
  Zleceniobiorca ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie Serwisu Zapakowani.pl oraz informacje na głównej stronie Serwisu Zapakowani.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dokonywanie zmian w cenniku w serwisie internetowym nie ma wpływu na umowę zawartą między Stronami w zakresie cen w niej ustalonych.
  Każdorazowe logowanie (i) złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika oraz Warunków Korzystania z Serwisu Zleceniobiorcy.
  Zleceniobiorca wystawia fakturę za wykonane usługi która dostarczana jest Zleceniodawcy.
  Status przesyłki zleconej do przewozu Przewoźnikowi jest aktualizowany co 15 minut i jest dostępny wewnątrz serwisu Zapakowani.pl. po zalogowaniu się w zakładce: Archiwum.
  Sprawdzanie statusu przesyłki może odbywać się również poprzez strony DHL podając numer Listu Przewozowego.

  Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku nie otrzymania faktury.
  Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na prawidłowej fakturze VAT w terminie płatności określonym na fakturze. Zależny jest on od indywidualnych ustaleń ze Zleceniobiorcą. Terminem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę faktury bądź jej części, powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy do trzech dni po jej otrzymaniu.
  W przypadku braku płatności w terminie za wystawione faktury, Zleceniobiorca ma prawo zaliczyć kwoty pobrania na poczet przeterminowanych faktur.
  W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę Listu przewozowego, za który płatność nastąpiła poprzez system płatności on-line, Zleceniobiorca ma prawo potrącić z kwoty zwrotu za niezrealizowaną przesyłkę opłaty za przelewy on-line i prowizje oraz inne koszy które poniósł.

  Każda faktura przelewowa posiada nieprzekraczalny termin płatności. Za dzień płatności uważa się wpłynięcie środków na konto Zleceniobiorcy.
  W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo do:
  a)zaliczenia kwoty pobrań dla przesyłek "za pobraniem" na poczet przeterminowanych faktur
  b)naliczenia ustawowych odsetek
  c)wysłania pocztą/pocztą kurierską płatnego wezwania do zapłaty
  d)w przypadku nie odnotowania płatności ściągania wierzytelności na drodze sądowej, oraz przekazania informacj do Krajowego Rejestru Długów
  Wszelkie koszty poniesione podczas ściągania przeterminowanej wierzytelnosci zostaną przeniesione na dłużnika.

 9. ZWROT POBRANIA
 10. Zleceniobiorca posiada umowę z Przewoźnikiem, w treści której zdefiniowany jest rachunek do zwrotu pobrań za przesyłki. W związku z tym środki z pobrań trafiają na nasze konto firmowe do 5 dni roboczych od daty odebrania paczki przez odbiorcę i są przekazywane na konto Zleceniodawcy podane podczas tworzenia paczki, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, co w efekcie daje maksymalnie 8 dni roboczych od momentu dostarczenia paczki.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. Warunki korzystania z serwisu Zleceniobiorcy www.Zapakowani.pl mogą zostać zmienione poprzez Zleceniobiorce w przypadku ważnych przyczyn przez jego opublikowanie na stronie serwisu www.zapakownai.pl
  Ważnymi przyczynami mogą być:
  a) zmiana Przewoźnika
  b) zmiana usług i prodktów oferowanych przez Przewoźnika
  c) dostosowanie Warunków Korzystania z Serwisu do obowiązującego w Polsce prawa

  Integralną częścią Warunków Korzystania z Serwisu jest regulamin usług DHL Express dostępny na ich stronach www.dhl.com.pl
  W przypadku gdy Zleceniodawca nie zgadza się się na Warunki Korzystania z Serwisu prosimy o informacje które jego zdaniem punkty wydają się sporne.
  Naszym celem jest świadczenie usług na wysokim poziomie i zgodnie z obowiązującym prawem.


  Warunki Korzystania z Serwisu obowiązują od 01-07-2011.
  Ostatnia aktualizacja 01-12-2012
 
tagi : Tanie przesyłki kurierskie, usługi kurierskie
tani kurier | DHL | dhl kurier |przesyłki kurierskie | firma kurierska | usługi kurierskie | przesyłka kurierska | kurier | tanie usługi kurierskie | przesyłki kurierskie | tania przesyłka kurierska | usługi kurierskie on-line | paczka kurierska | tania przesyłka | najtańszy kurier | tani kurier | tanie przesyłki | najtańsza przesyłka | kurier UPS | kurier DHL | kurier DPD | Eurokurier | usługi kurierskie | UPS | kurier ceny | firmy kurierskie
Goszcząc na naszej stronie macie możliwość korzystać z tanich przesyłek kurierskich. Korzystając z usług DHL, najtańszego i najlepszego kuriera oferujemy tanie przesyłki kurierskie oraz paczki kurierskie. Usługi kurierskie można zamówić wykorzystując stronę internetową www.zapakowani.pl. Oferujemy usługi kurierskie on-line, dzięki temu korzystacie z najtańszej przesyłki kurierskiej DHL, najlepszych usług kurierskich oraz najtańszego kuriera. Wszystko za pośrednictwem DHL z najtańszymi przesyłkami kurierskimi. Zamawiając tanie przesyłki oraz paczki kurierskie skorzystacie z usług najtańszego i najlepszego kuriera. Wszystko dzięki www.zapakowani.pl. Oferujemy najtańsze przesyłki. Korzystamy z usług firmy DHL, która świadczy dla nas usługi kurierskie.
tani kurier |zamów kuriera | najtańszy kurier | wysłaj taniej | wysylajtaniej | wysyłaj najtaniej | paczka | przesyłka | kurier | kod pocztowy | odbiór paczki | zlecenie wysyłki | tanie przesyłki | najtańsza dostawa | wysyłanie kurierem | express | paczki za pobraniem | przesyłki wartościowe | usługi kurierskie | kurierskie firmy | pakowanie | bezpiecznie przesyłki | kody pocztowe | list przewozowy | ubezpiecznie przesyłki | tanie wysyłanie kurierem | DHL | UPS | TNT | DPD | wysylaj taniej | wysylaj najtaniej
zapakowani.pl-Google pagerank and Worth